top of page

港人使用精神健康服務的狀況

香港精神健康服務專業人員數目:

Asset 70_3x.png

  414 名  

Asset 73_3x.png

  743 名  

Asset 72_3x.png

  605 名  

Asset 71_3x.png

  25,744 名  

來源:MCHK; HKPCA; HKPS; SWRB

香港有精神健康服務需要人士接受相關服務的使用率

Asset 70_3x.png

  26.8%  

Asset 72_3x.png

  7.7%  

Asset 93_3x.png
Asset 18+_3x.png

  19%  

來源:Lam et al., (2015)

bottom of page